Del dohodnine za MSS

Obveščamo vas, da lahko del dohodnine (do 1%) namenite tudi Misijonskemu središču Slovenije.

Obrazec z zahtevo
za namenitev dela dohodnine

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 1% dohodnine, po tem zakonu odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni enemu ali več upravičencem iz seznama upravičencev do donacij. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni delež dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjeni delež več upravičencem ne sme presegati deleža, določenega z zakonom, ki ureja dohodnino.

Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana. Mogoče mu je nameniti do 1 % dohodnine.

Izpolnjeno zahtevo pošljite na pristojni finančni urad, lahko pa tudi na naslov MSS, v kolikor ne veste, kateri finančni urad je pristojen za vas. MSS bo zahtevo nato poslalo na pristojni finančni urad. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri FURS. Če nam namenite del dohodnine, s tem niste prikrajšani, saj bi sicer šel ta del vaše dohodnine v državni proračun.

FURS upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko FURS prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Hvala za Vaše zaupanje in Vaš dar!